Olcay Sürücü Kursu


Yeni direksiyon sınavı sistemi

29 Mayıs 2013 Tarihli ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

MADDE 34 – (1) “B”, “C”, “E”, “F” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır.
(2) Sınavda kursiyer:
a) Aracı çalıştırır ve hareket ettirir.
b) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına ulaşır.
c) Konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park eder.
ç) Çıkış eğimli yolda aracı durdurup yeniden ileri doğru hareket ettirir.
d) Uygun yolda aracı asgari 25 metre geri viteste kullanır.
e) Işıklı kavşakta sağa ve sola dönüşler yapar.
f) Aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanır.
g) Güzergâhta dönel kavşak bulunması hâlinde, dönel kavşakta dönüş yapar.
“A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavı
MADDE 35 – (1) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu
karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. Karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, (EK-7)’deki krokide belirlenen
mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında ve akan trafikte devam ettirilerek tamamlatılır.
(2) Sınavın krokiye göre uygulanması:
a) 6 metre genişlik, 115 metre uzunluğundaki bir yolun 40 metrelik kısmında motor çalıştırılır ve hareket
ettirilir.
b) Sekiz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır.
c) Konilerin bitiminde sekiz çizdirilir.
ç) Sağa ve sola dönüş yaptırılır.
d) 8-10 metre uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde 3-5 cm yüksekliğinde yüzeyi tırtıklı kullanılacağı zaman
yere sabitlenen demir veya dayanıklı malzemeden yapılmış platform üzerinde düzlemesine hareket yaptırılır.
e) Hızlanma: Motorlu bisikletler için azami hız 30 km, motosikletler için 50 km’ye çıkartılır.
f) Başlangıç konisi hizasında fren yapılır ve durulur.
(3) Sınavda kullanılan araç-gereçler kurslar tarafından sınav merkezinde hazır bulundurulur.
Römork takılarak yapılacak sınavlar
MADDE 36 – (1) “D” sınıfı sürücü sertifikası sınavı yüklü ağırlığı 10 tonu geçen römorklu veya yarı
römorklu uygun çekici sınıfındaki araçlarla “B”, “C”, “E” sınıfı sürücü sertifikası sınavı ise yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römorklu direksiyon eğitim araçlarıyla 34 üncü maddede belirtilen şekilde yapılır.

 

MADDE 28 – (1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya
elektronik ortamda yapılır. Merkezi sistemle teorik derslerin sınavı yapıldıktan sonra sınav sonuçlarının açıklanmasını
takip eden haftadan itibaren direksiyon eğitimi dersi sınavları millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır.
Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız olanların sınav tarihleri il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.
Ayrıca elektronik sınava girerek sınavda başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin
%50’sinden veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini tamamlamak şartıyla direksiyon
eğitimi dersi sınavlarına alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren
kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilir.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında (EK-3) ve (EK-4) kullanılır. Sınavlar akan trafikte, “A1”, “A2” ve
“H (motosiklet)” sınıfı sertifikanın sınavı ise akan trafikte ve (EK-7) krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda
yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir.
(3) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez.
(4) Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda
70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavları 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı madde
hükümlerine göre yapılarak, (EK-3) ve (EK-4) “Direksiyon Sınavını Değerlendirme Formu”na göre değerlendirilir.
(5) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye
teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir ve bu kişilere ancak bir takvim yılı sonra yeniden kursa
kayıt hakkı tanınır. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları
hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan
yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.
(6) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 08:00 ile 18:00 saatleri
arasında yapılır. Her kursiyer önceden belirlenen gün ve saatte sınava alınır.
(7) Direksiyon eğitimi dersi sınav süresi 30 dakikadan az olamaz. Ancak sürücü adayının araç kullanmada
yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Aracı, kursun usta öğreticisi
sınavın başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilir.

MADDE 30 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavları:
a) Bir ilçede direksiyon eğitimi dersi sınavına bir günde en fazla 700 kursiyerin katılması esastır. Ancak ilçede
bir dönemde direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek kursiyer sayısının 3000’i aşması durumunda, bir günde sınava
girecek kursiyer sayısı 1000’i aşmamak şartı ile sınav günlerine dengeli olarak dağıtılır.
b) Kursiyerleri sınava alınacak kursların sırasını sınav yürütme komisyonu belirler. Mazeretleri nedeniyle
sınava önce girme talebi bulunanlar kurs müdürlüğünce sınav yürütme komisyonuna bildirilir. Komisyonun uygun
görmesi durumunda bu kursiyerlere öncelik verilebilir.
(2) Kurs müdürlüklerince sınav gününden en az üç gün önce;
a) En çok 14 kursiyer için bir araç olmak üzere cins ve plakası belirtilmiş olan ve direksiyon eğitimi dersi
sınavında kullanılacak araçların listesi,
b) Her kursiyer adına sertifika sınıfına göre düzenlenmiş üçer adet (EK-3) veya (EK-4) formu,
c) Sınava girecek kursiyerlerin, her sertifika sınıfı için ayrı ayrı sayıları,
ç) Kursiyerin alacağı sertifika sınıfına uygun çalışma izni olan ve sınav aracında bulunacak kursta görevli
direksiyon usta öğreticilerinin listesi,
millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir.
(3) Sınav hakkını kullanıp başarısız olan kursiyerler nedeniyle bir günde tüm kursiyerlerine sınav yapacak
sayıda direksiyon eğitimi ve sınav aracı bulunmayan kursların direksiyon eğitimi dersi sınavları, aynı haftanın
cumartesi ve pazar günlerinde yine yeterli olmaması hâlinde bir sonraki hafta sonundan başlanarak diğer hafta
sonlarında da yapılır.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu il/ilçe millî eğitim
müdürünün başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve diğeri
kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve
iki üyeden oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Direksiyon eğitimi dersi sınav değerlendirme formu
MADDE 32 – (1) Değerlendirmelerde tükenmez veya dolma kalem kullanılır.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi, direksiyon eğitimi
dersi sınavını yaptığı her kursiyer için (EK-3) veya (EK-4) formu doldurur ve imzalar.
(3) Kursiyerler için başkan ve üye tarafından ayrı ayrı düzenlenen ve imzalanan (EK-3) veya (EK-4)
formlarında ikisinin de başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Üyelerden birisinin başarılı diğerinin
ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın değerlendirmesi esas alınır. Kursiyer için yeni (EK-3) veya
(EK-4) form doldurulup üyeler tarafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma nedeni forma yazılır. Bu
formlar sınav yürütme komisyonuna teslim edilir.
Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin araçlardaki yerleri
MADDE 33 – (1) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca binmez,
ancak adayı uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte başka bir araçtan takip ederek değerlendirme yapar.
(2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “A1” ve “A2” sınıfında olduğu gibi değerlendirme
yapılır.
(3) “B”, “E” ve “H otomobil” sınıfı sertifika sınavında aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi
sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer koltukta ve kurumda görevli direksiyon usta
öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi ise bir sonraki koltukta
oturur.
(4) “C” ve “D” sınıfı sertifika sınavında, sınav aracında sürücü koltuğu dışında tek koltuk olması hâlinde
sınav, komisyon başkan ve üyesinin ayrı ayrı katılacağı ve toplam sınav süresini geçmeyecek şekilde iki aşamada
yapılır. Aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve
üyesi öndeki diğer koltukta oturur. Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla koltuk olması hâlinde
araç içinde oturma şeklinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
“B”, “C”, “E”, “F” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika sınavı

(“B”, “C”, “D”, “E”, “F” veya “H (Otomobil)” Sınıfları)

SINAV ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR
I. BÖLÜM: AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ HATALI YAPAN ADAY SINAVDA BAŞARISIZ SAYILIR.
1 Emniyet kemerini takmıyor, ayna ve koltuk ayarlarını kontrol etmiyor.
2 Aracı çalıştırma ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor.
3 Emniyetli ve rahat kalkış yapamıyor.
4 Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor.
5 Kontrolsüz ve sinyal vermeden çıkış yapıyor.
6 Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymuyor.
7 Hız kurallarına uymuyor.
8 Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor.
9 Önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor.
10 Kavşak yaklaşımında ve kavşaklarda kurallara uygun davranış sergilemiyor.
11 Dönüşlerde (sağa-sola) dönüş kurallarına ve işaretlerine uymuyor, dönüş öncesinde sinyal vermiyor.
12 Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, trafiğin polis tarafından yönlendirildiği durumlarda
yönlendirmelere uymuyor.
13 Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıyor.
14 Araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemiyor.
15 Vites değiştirme becerisi ve vites değiştirmede araç kontrolü zayıf.
16 Direksiyon hâkimiyeti zayıf.
17 Araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı bulundu.
18 Yaya, okul ve hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor.
19 Aracı geri viteste kullanma kurallarına uymuyor.
20 Araçların arasına park etme kurallarına uymuyor.
II. BÖLÜM: AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN İKİ HATALI YAPAN ADAY SINAVDA BAŞARISIZ SAYILIR.
1 Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor.
2
Işık, ısıtma ve havalandırma sistemlerine ait kumanda yerlerini bilmiyor ve kullanamıyor. Yakıt,
yağ, şarj ve hararet göstergelerini ve anlamlarını bilmiyor.
3 Durma, duraklama, indirme ve park etme kurallarına uymuyor.
4 Eğimli yolda aracı durdurma ve kaldırma becerisi yetersiz.
5 Diğer yol kullanıcılarına (çocuk, yaşlı, engelli ve bisikletli) geçiş hakkı vermiyor.
6 Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor.
7 Çevreye duyarlı (korna-gürültü) ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde araç kullanamıyor.
Hatalı bulunan maddenin satırına dolma kalem veya tükenmez kalemle (X) işareti yazılarak işlem yapılır. Sonuç
bölümüne başarılı olan aday için “BAŞARILI”, başarısız olan aday için “BAŞARISIZ” ve nedeni yazılır.

 

(“A1”, “A2” veya “H Motosiklet” Sınıfları)

SINAV ESASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR
1 MOTORU İŞLETME VE HAREKET
a Motoru çalıştırırken vitesi boşa almıyor
(motorlu bisiklet hariç)
b Kalkış esnasında ön ve arka trafiği kontrol etmiyor. Çıkış işareti vermiyor.
c Kalkış esnasında motoru stop ettiriyor.
ç Çok sarsıntılı kalkış yapıyor.
2 KONİLER ARASINDA GEÇME
a Konilere çarpıyor ve deviriyor.
b Ayakları yere değiyor.
c Sınırların dışına çıkıyor.
ç Düşüyor.
3 SEKİZ ÇİZME
a Konilere çarpıyor ve deviriyor.
b Ayakları yere değiyor.
c Sınırların dışına çıkıyor.
ç Düşüyor.
4 SAĞA-SOLA DÖNÜŞ
a Dönüş işareti vermiyor.
b Sınırların dışına çıkıyor.
c Ayakları yere değiyor.
5 HIZLANMA
a Gerekli hızı sağlayamıyor. (motorlu bisiklet 30 km, motosiklet 50 km)
6 FREN YAPMA VE DURMA
a Fren sınırlarının dışına çıkıyor. (motorlu bisiklet 20 metre, motosiklet 30 metre)
b Düşüyor
c Düzgün duramıyor.